Informacje o projekcie Nanomet

NANOMET (Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki) jest projektem kluczowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w priorytecie 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, poddziałanie 1.3.1 projekty rozwojowe.

Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie, wytworzenie i przedstawienie do komercjalizacji nowych materiałów metalicznych o strukturze nanometrycznej. Zamierzeniem wykonawców jest istotna poprawa właściwości (szczególnie wytrzymałościowych) i wytworzenie nowych produktów o lepszych cechach funkcjonalnych. Obszary zastosowania nowo wytworzonych materiałów przewiduje się w nowoczesnych gałęziach gospodarki jak przemysł lotniczy, samochodowy, energetyczny i biomedyczny.

W kontekście realizowanego projektu należy stwierdzić, że postęp technologiczny we wielu branżach przemysłowych jest determinowany rozwojem nowych materiałów. Obecnie największe nadzieje na radykalną poprawę właściwości materiałów wiąże się z kształtowaniem ich mikrostruktury w skali nanometrycznej. Materiały te charakteryzują się strukturą, której elementy, w szczególności ziarna, mają rozmiar przynajmniej w jednym kierunku mniejszy niż 100 nm.

Atrakcyjność przemysłowa nano-materiałów wynika z ich unikatowych właściwości niemożliwych do osiągnięcia w przypadku materiałów konwencjonalnych. Z tego powodu, należy oczekiwać, że nano-metale staną się wyznacznikiem przemysłowej innowacyjności materiałowej. Upowszechnienie nano-metali w przemyśle uwarunkowane jest jednak postępem technologicznym w zakresie metod ich wytwarzania.

Realizowany projekt ma charakter wielowątkowy i zakłada realizację zadań badawczych ukierunkowanych na rozwój wysoko zaawansowanych technologii, rozszerzenie ich podstaw teoretycznych oraz przeniesienie opracowanych technologii i materiałów do praktyki przemysłowej. Planowane zadania technologiczne mają na celu radykalne doskonalenie metod wytwarzania metali i stopów nanokrystalicznych, szczególnie poprawę efektywności procesu rozdrobnienia ziaren przy jednoczesnym zwiększeniu rozmiarów oraz różnorodności kształtów wyrobów.